Trang chủ
Thông tin công ty
Dịch vụ
Thống kê
Cổ đông
Trung tâm thông tin
Khách hàng
Liên hệ
       Skip Navigation LinksTrang chủ > Liên hệ > Khai thác
  
Thông tin không vận đơn
Thông tin không vận đơn
Đại lý
Đại lý
Đăng nhập
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo Lịch nghỉ Tết Canh Tí 2020
Thông báo lịch nghỉ tết dương lịch 2020
Thông báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử (Áp dụng từ 01/11/2019)
       Khai thác   
 

Giám Đốc Khai Thác

Ông Nguyễn Thái Sơn
Điện thoại: (84-28) 3948 7258
Di động: (84) 909 93 3500
Email: sonnt@scsc.vn; ops@scsc.vn
SITA: SGNSCXH

Trưởng Phòng Khai Thác

Ông Trần Triệu Quang
Điện thoại: (84-28) 3997 6930 - Số nội bộ: 7701
Di động: (84) 903 00 0015
Email: quangtt@scsc.vn ; ops@scsc.vn

Phó Phòng Khai Thác

Ông Ngô Trịnh Kiến Khiêm
Điện thoại: (84-28) 3997 6930 - Số nội bộ: 7702
Di động: (84) 903 83 4246
Email:khiemntk@scsc.vn ;ops@scsc.vn

Phó Phòng Khai Thác

Ông Mai Hữu Duy Thức
Điện thoại: (84-28) 3997 6930 - Số nội bộ: 7704
Di động: (84) 903 90 3557
Email: thucmhd@scsc.vn ; ops@scsc.vn

Thông tin Công ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC)
30 Phan Thúc Duyện – Quận Tân Bình
Sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất – TP.HCM – Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 3997 6930 (10 số)
Fax: (84-28) 3997 6840
Email: ops@scsc.vn
Website: www.scsc.vn
SITA: SGNSCXH

FFM hàng nhập và hàng xuất

Vui lòng gửi đến: SGNSCXH or fwb@scsc.vn

FWB và FHL

Vui lòng gửi đến: SGNSCXH orfwb@scsc.vn

Điện FFM/8; FWB/16; FHL/4 phải được gởi vào hệ thống Hải quan (NSW) trước khi chuyến bay đến.
Địa chỉ Sita của Hải quan: HANCPXH (SITA) or HANSWXH (ARINC)
 

Bộ phận hàng xuất - Email: export@scsc.vn - SITA: SGNCEXH

Quản Lý Bộ phận hàng xuất

Ông Nguyễn Hữu Hiếu

Điện thoại: (84-28) 3997 6930 Số nội bộ: 7707

Di động: (84) 903 26 3626

Email: hieunh@scsc.vn

Ông Huỳnh Đăng Khoa

Điện thoại: (84-28) 3997 6930 Số nội bộ: 7707

Di động: (84) 93 888 5575

Email: khoahd@scsc.vn

Tài liệu hàng xuất

Email: expdoc@scsc.vn

SITA: SGNCEXH

Fax: (84-28) 3948.7249

Ông Nguyễn Văn Hưng
Điện thoại: (84-28) 3997 6930 -Số nội bộ: 7741 / 7743
Hotline: (84) 909748766
Email: hungnv@scsc.vn

Bà Nguyễn Thị Làn

Tel: (84-28) 3997 6930 ext. 7741 / 7743

Hotline: (84) 909748766

Email: lannt@scsc.vn

Hotline hàng xuất

- Hotline Tổ chất xếp 1: (84) 906 823 188

- Hotline Tổ chất xếp 2: (84) 909 233 700

- Hotline Tổ tiếp nhận: (84) 932 036 188

- Hotline Tổ hàng Đặc Biệt và Tài Liệu hàng Xuất:

(84) 902 304 188

Bộ phận hàng nhập - Email: import@scsc.vn - SITA: SGNCIXH

Quản Lý Bộ phận hàng nhập

Ông Phạm Ngọc Thiên

Điện thoại : (84-28) 3997 6930 - Số nội bộ: 7742/ 7705

Di động : (84) 909 99 2682
Email: thienpn@scsc.vn

Ông Chu Quốc Trung
Điện thoại : (84-28) 3997 6930 Số nội bộ: 7742/7705
Di động : (84) 905766555
Email: trungcq@scsc.vn

- Hotline tổ khai thác hàng nhập: (84) 932 000 449

- Hotline tổ phát hàng nhập: (84) 902 547 188

Tổ trưởng tổ tài liệu và

tổ phục vụ khách hàng (Tracing)

Bà: Khương Thúy Kiều

Điện thoại: (84-28) 3997 6930 - Số nội bộ: 7716

Di động: (84) 902350838

Email: kieukt@scsc.vn

SITA: SGNFKXH

Quản lý tổ Tài Liệu Hàng Nhập

Email: impdoc@scsc.vn

SITA: SGNCIXH

Ông Lê Trung Thành

Điện thoại : (84-28) 3997 6930 Số nội bộ: 7721 / 7723

Di động : (84) 919 465 666

Email: thanhlt@scsc.vn

Bà Văn Thi Nguyên

Điện thoại: (84-28) 3997 6930 ext. 7721 / 7723

Di động: (84) 907 144 000

Email:nguyenvt@scsc.vn

Quản Lý tổ Phục Vụ Khách hàng ( Tracing)

Email: tracing@scsc.vn

SITA: SGNFKXH

Fax: (84-28) 3948.7260

Hotline: (84) 938 213 188

Bà Trương Ngọc Hiếu

Điện thoại: (84-28) 3997 6930 - Số nội bộ: 7724 / 7726

Di động: (84) 903738037

Email: hieutn@scsc.vn

Bà Đoàn Thanh Minh
Điện thoại: (84-28) 3997 6930 - Số nội bộ: 7724 / 7726
Di động: (84) 986 54 5044
Email: minhdt@scsc.vn

Tổ Trưởng Tổ Thương Vụ

Bà Trần Thu Trang

Điện thoại: (84-28) 3997 6930 - Số nội bộ: 7727

Di động: (84) 918695945

Email: trangtt@scsc.vn

Bộ phận Ramp - Email: ramp@scsc.vn SITA: SGNCRXH

Quản Lý Bộ phận

Phục Vụ Sân Đỗ (Ramp)

Ông Đỗ Minh Quảng Điện thoại : (84-28) 3997 6930 Số nội bộ: 7739/ 7740

Di động : (84) 933 41 3818
Email: quangdm@scsc.vn

- Hotline khai thác Ramp: (84) 909 733 252

- Hotline tài xế Ramp 1: (84) 906 320 188

- Hotline tài xế Ramp 2: (84) 1207 019 188