Trang chủ
Thông tin công ty
Dịch vụ
Thống kê
Cổ đông
Trung tâm thông tin
Khách hàng
Liên hệ
       Skip Navigation LinksTrang chủ > Liên hệ > Khai thác
  
Thông tin không vận đơn
Thông tin không vận đơn
Đại lý
Đại lý
Đăng nhập
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử (Áp dụng từ 01/11/2019)
Thông cáo - SCSC đã đạt được chứng chỉ IATA CEIV-Pharma
Thông báo việc cấp phát thể ANHK năm 2019-2020
       Khai thác   
 

Giám Đốc Khai Thác

Ông Nguyễn Thái Sơn
Điện thoại: (84-28) 3948 7258
Di động: (84) 909 93 3500
Email: sonnt@scsc.vn; ops@scsc.vn
SITA: SGNSCXH

Trưởng Phòng Khai Thác

Ông Trần Triệu Quang
Điện thoại: (84-28) 3997 6930 - Số nội bộ: 7701
Di động: (84) 903 00 0015
Email: quangtt@scsc.vn ; ops@scsc.vn

Phó Phòng Khai Thác

Ông Ngô Trịnh Kiến Khiêm
Điện thoại: (84-28) 3997 6930 - Số nội bộ: 7702
Di động: (84) 903 83 4246
Email:khiemntk@scsc.vn ;ops@scsc.vn

Phó Phòng Khai Thác

Ông Mai Hữu Duy Thức
Điện thoại: (84-28) 3997 6930 - Số nội bộ: 7704
Di động: (84) 903 90 3557
Email: thucmhd@scsc.vn ; ops@scsc.vn

Thông tin Công ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC)
30 Phan Thúc Duyện – Quận Tân Bình
Sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất – TP.HCM – Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 3997 6930 (10 số)
Fax: (84-28) 3997 6840
Email: ops@scsc.vn
Website: www.scsc.vn
SITA: SGNSCXH

FFM hàng nhập và hàng xuất

Vui lòng gửi đến: SGNSCXH or fwb@scsc.vn

FWB và FHL

Vui lòng gửi đến: SGNSCXH orfwb@scsc.vn

Điện FFM/8; FWB/16; FHL/4 phải được gởi vào hệ thống Hải quan (NSW) trước khi chuyến bay đến.
Địa chỉ Sita của Hải quan: HANCPXH (SITA) or HANSWXH (ARINC)
 

Bộ phận hàng xuất - Email: export@scsc.vn - SITA: SGNCEXH

Quản Lý Bộ phận hàng xuất

Ông Nguyễn Hữu Hiếu

Điện thoại: (84-28) 3997 6930 Số nội bộ: 7707

Di động: (84) 903 26 3626

Email: hieunh@scsc.vn

Ông Huỳnh Đăng Khoa

Điện thoại: (84-28) 3997 6930 Số nội bộ: 7707

Di động: (84) 93 888 5575

Email: khoahd@scsc.vn

Tài liệu hàng xuất

Email: expdoc@scsc.vn

SITA: SGNCEXH

Fax: (84-28) 3948.7249

Ông Nguyễn Văn Hưng
Điện thoại: (84-28) 3997 6930 -Số nội bộ: 7741 / 7743
Hotline: (84) 909748766
Email: hungnv@scsc.vn

Bà Nguyễn Thị Làn

Tel: (84-28) 3997 6930 ext. 7741 / 7743

Hotline: (84) 909748766

Email: lannt@scsc.vn

Hotline hàng xuất

- Hotline Tổ chất xếp 1: (84) 906 823 188

- Hotline Tổ chất xếp 2: (84) 909 233 700

- Hotline Tổ tiếp nhận: (84) 932 036 188

- Hotline Tổ hàng Đặc Biệt và Tài Liệu hàng Xuất:

(84) 902 304 188

Bộ phận hàng nhập - Email: import@scsc.vn - SITA: SGNCIXH

Quản Lý Bộ phận hàng nhập

Ông Phạm Ngọc Thiên

Điện thoại : (84-28) 3997 6930 - Số nội bộ: 7742/ 7705

Di động : (84) 909 99 2682
Email: thienpn@scsc.vn

Ông Chu Quốc Trung
Điện thoại : (84-28) 3997 6930 Số nội bộ: 7742/7705
Di động : (84) 905766555
Email: trungcq@scsc.vn

- Hotline tổ khai thác hàng nhập: (84) 932 000 449

- Hotline tổ phát hàng nhập: (84) 902 547 188

Tổ trưởng tổ tài liệu và

tổ phục vụ khách hàng (Tracing)

Bà: Khương Thúy Kiều

Điện thoại: (84-28) 3997 6930 - Số nội bộ: 7716

Di động: (84) 902350838

Email: kieukt@scsc.vn

SITA: SGNFKXH

Quản lý tổ Tài Liệu Hàng Nhập

Email: impdoc@scsc.vn

SITA: SGNCIXH

Ông Lê Trung Thành

Điện thoại : (84-28) 3997 6930 Số nội bộ: 7721 / 7723

Di động : (84) 919 465 666

Email: thanhlt@scsc.vn

Bà Văn Thi Nguyên

Điện thoại: (84-28) 3997 6930 ext. 7721 / 7723

Di động: (84) 907 144 000

Email:nguyenvt@scsc.vn

Quản Lý tổ Phục Vụ Khách hàng ( Tracing)

Email: tracing@scsc.vn

SITA: SGNFKXH

Fax: (84-28) 3948.7260

Hotline: (84) 938 213 188

Bà Trương Ngọc Hiếu

Điện thoại: (84-28) 3997 6930 - Số nội bộ: 7724 / 7726

Di động: (84) 903738037

Email: hieutn@scsc.vn

Bà Đoàn Thanh Minh
Điện thoại: (84-28) 3997 6930 - Số nội bộ: 7724 / 7726
Di động: (84) 986 54 5044
Email: minhdt@scsc.vn

Tổ Trưởng Tổ Thương Vụ

Bà Trần Thu Trang

Điện thoại: (84-28) 3997 6930 - Số nội bộ: 7727

Di động: (84) 918695945

Email: trangtt@scsc.vn

Bộ phận Ramp - Email: ramp@scsc.vn SITA: SGNCRXH

Quản Lý Bộ phận

Phục Vụ Sân Đỗ (Ramp)

Ông Đỗ Minh Quảng Điện thoại : (84-28) 3997 6930 Số nội bộ: 7739/ 7740

Di động : (84) 933 41 3818
Email: quangdm@scsc.vn

- Hotline khai thác Ramp: (84) 909 733 252

- Hotline tài xế Ramp 1: (84) 906 320 188

- Hotline tài xế Ramp 2: (84) 1207 019 188